Talousjärjestelmään mukaan otettavien rahojen kriteerit

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Talousjärjestelmään mukaan otettavien rahojen kriteerit

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ma Marras 26 2018, 14:00

Johdanto

Raha- ja kilpailutalouden valinneiden elämässä rahalla on tärkeä rooli. Ihmiset käyttävät sitä mm. saadakseen välttämättä tarvitsemiaan hyödykkeitä, kuten vettä, ruokaa, vaatteita, asuntoja, terveydenhuoltoa, päästäkseen liikkumaan jne. Siksi ole yhdentekevää minkälaisia rahoja hyväksytään mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään.

Tässä luvussa käydään läpi niitä kriteereitä, joita mukaan otettavien rahojen tulee täytää, jotta ne pääsevät mukaan. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi sitä, kuinka mukaan hyväksytyt rahat lasketaan liikkeelle, kuinka ne toimivat yhteen muiden mukaan otettujen rahojen kanssa ja kuinka ne poistuvat kierrosta.

Talousjärjestelmään mukaan otettavien rahojen kriteerit

1. Rahojen on oltava julkisen vallan säänneltävissä ja valvottavissa

Yleisen edun ja yksilöiden turvan vuoksi julkisen vallan on voitava säädellä ja valvoa kaikkia mukana olevia rahoja.

Jos raha on teknisesti, käyttösäännöiltään tai jotenkin muuten sellainen, että se ei voi toimia muuta kuin kaikesta sääntelystä ja valvonnasta vapaana, sitä ei voida ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään viralliseksi veronmaksuun hyväksytyksi rahaksi.


2. Rahan on ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan erotuttava selkeästi muista mukana olevista rahoista

Ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan liian samanlaisista rahoista koituu vain lisää byrokratiaa, mutta ei vastavaa hyötyä.

Oleelliset erot rahoissa liittyvät mm. siihen, kuinka uutta rahaa luodaan; velkana korolla, velkana ilman korkoa tai ilman velkaa ovat keskenään riittävän erilaisia rahoja. Muitakin oleellisia eroja voi olla.

Oleellisia eroja eivät ole rahan:

– erilaiset ulkoiset ominaisuudet, kuten väri tai koko tai ohjelmiston ulkoasu
– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta tehokkaampi tietojärjestelmä pyörittää sitä
– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta eri taho pyörittää rahaa
– täysin samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet, mutta toisessa on säännellyt hinnat ja toisessa ei (näin voidaan toki toimia, mutta kyseessä on kaksi eri talousideolgiaa, jotka käyttävät samaa rahaa, uuden rahan statusta tällä tavalla ei voi saada)

3. Rahalla on voitava maksaa verot

Rahalla on voitava maksaa verot niin teknisesti kuin toimintaidean puolesta.

4. Rahan on oltava sellainen, että se sopii yhteen kaikkien muiden mukana olevien rahojen kanssa

Mukan otettavien rahojen tulee olla vaihdettavissa kaikkiin muihin mukana oleviin rahoihin, joko suoraan tai valtion toimiessa välittäjänä.

5. Jokaisen raha- ja kilpailutalouden kuluttajan on voitava käyttää mitä tahansa mukaan hyväksyttyä rahaa ja kenenkään ei ole pakko käyttää juuri jotain tiettyä rahaa

Kaikkien myyjien on hyväksyttävä kaikki mukana olevat rahat maksuvälineeksi ja kuluttajat yksin päättävät, millä rahalla oston maksutapahtuma suoritetaan.

Tällöin turvataan se, että kuluttajat saavat tarvitsemansa hyödykkeet ongelmatilanteissakin, esim. silloin, kun jotkin mukana olevat rahat eivät syystä tai toisesta vaihdu kätevästi toisiin vastaaviin.

Jokainen ihminen on kuluttaja, mutta jokainen ihminen ei ole yrittäjä. Näin taataan tasapuolinen talousideologinen vaikutusmahdollisuus kaikille raha- ja kilpailutalouden ihmisille. Tälllöin yrittäjät ja yritysten omistajat eivät saa muita ihmisiä enempää taloudellisideologista valtaa päättää siitä, mitä rahoja on liikkeellä ja kuinka paljon.

Toisaalta, tällöinkin varakkaimmilla on edelleen enemmän talousideologista valtaa kuin vähemmän varakkailla.

Toisaalta kyse on talousideologisesta valinnasta; raha- ja kilpailutalouden olennaisena osana on taloudellinen kilpailu ja siinä – niin kuin kaikessa kilpailussa – on voittajia ja häviäjiä. Taloudellisen kilpailun voittajilla on enemmän rahaa ja omaisuutta ja häviäjillä vähemmän. Kenties tätä näkökulmaa vasten voidaan hyväksyä, myös yrittäjien ja yritysten omistajien muita ihmisiä suurempi talousideologinen vaikututsvalta.

Koska taloudelliseen kilpailuun osallistumien on Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä vapaaehtoista, kenties kilpailuun osallistujat voivat itse hyvin vapaasti päättää sen, millä säännöillä kilpailevat.

Toisaalta siltä osin kun taloudellisella kilpailulla on vaikutusta myös sen ulkopuolella oleviin ihmisiin, myös sen ulkopuolella olevien ihmisten tulee saada osallistua kilpailun sääntöjen muodostamiseen. Tällöin valtiolla on edelleen roolinsa taloudellisen kilpailun sääntöjen laatijana, vaikka Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä tuo rooli voi mahdollisesti olla pienempi kuin esimerkiksi Suomen nykyisessä talousjärjestelmässä juuri siitä syystä, että toisin kuin nyky-Suomessa, Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä ihminen voi hypätä pois taloudellisesta kilpailusta.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä R&K:n taloudellisessa kilpailussa voittajia sen enempää kuin häviäjiä ei tarvitse kritisoida ahneudesta, laiskuudesta eikä juuri mistään muustakaan, sillä kaikki ovat mukana vapaaehtoisesti; jokainen voi halutessaan hypätä pelistä pois ja siirtyä jaetaan-talouden toimijaksi.

Toisaalta juuri tämä mahdollisuus hypätä pelistä pois saattaa tehdä sen, että R&K:n toimijat haluavat tehdä kilpailunsa säännöistä nykyistäkin pehmeämmät. Muutenhan suurin osa ihmisistä siirtyy jaetaan-talouden toimijoiksi, jolloin R&K:n yritysten omistajilta ja johtajilta katoaa niin työntekijät kuin ostavat asiakkaatkin ja siinä samalla heidän muita suuremman vaurautensa perusta ja lopulta myös vauraus.

6. Rahan käytännön pyörittämisestä ja sen mahdollisiin muutoksiin liittyvästä päätöksenteosta sekä siitä, millä resursseillä tämä kaikki toimii on oltava olemassa uskottava selvitys

Rahan on siis toimittava paitsi teoriassa, myös käytännössä. Rahalla on myös oltava selvästi mainittu taho, joka rahaa pyörittää.

Mukaan otettu raha voidaan väliaikaisesti (toistaiseksi) poistaa käytöstä, vaikka se teoriassa olisikin täysin kelpoisa raha, jos sen pyörittäminen ei mistä tahansa syystä toimi käytännössä (esimerkiksi ei löydy tarpeeksi tekijöitä, ohjelmistot eivät toimi eikä niitä saada kuntoon kohtuullisessa ajassa, rahan pyörittämisen rahoitus ei ole riittävä tms.). Teoriassa toimiva raha voidaan ottaa takaisin käyttöön, kun sen käytännön pyörittämiseen liittyvät puutteet on korjattu.

7. Mukaan otettaviin rahoihin liittyvän byrokratian on oltava kohtuullista niin valtiolle kuin rahaa hallinnoivalle yksityisellekin taholle

Jos rahajärjestelmän hallinnoiminen vie paljon ihmistyövoimaa, se on pois hyvinvointia tuottavista töistä.

Jokaisen rahajärjestelmän pyörittäminen vaatii jonkin verran byrokratiaa niin valtiolta kuin rahaa pyörittävältä yksityiseltäkin taholta, mutta jossain on kuljettava raja, milloin rahajärjestelmän pyörittämisen katsotaan olevan niin tehotonta, että sitä ei voida hyväksyä mukaan.


Mukana olevien rahojen yhteistoiminta


Päätös uuden rahatyypin mukaan ottamisesta

Päätös uuden rahan mukaan ottamisesta talousjärjestelmään tehdään tehdään sen teoreettisen vakuuttavuuden ja pienessä mittakaavassa tehdyistä käytännön kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Uutta rahatyyppiä ei voida ottaa mukaan, jos sen teoreettinen vakuuttavuus ei ole riittävä, jos sitä ei olla ensin kokeiltu käytännössä pienessä mittakaavassa tai jos kokeilusta saadut kokemukset antavat aiheen olettaa, että uusi rahatyyppi ei tule toimimaan käytännössä osana Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmää.

Uudentyyppisen rahan ensimmäinen mukaan tuleminen käytännössä

Kun taloudellinen tilanne on vakaa ja kierrossa olevan rahan määrä on sopiva, uuden tyyppistä rahaa ei voida ottaa mukaan siten, että sitä lasketaaan liikkeelle suuria määriä jo kierrossa olevan rahamäärän lisäksi; tämä aiheuttaa vain inflaatiota.

Uuden tyyppistä rahaa voidaan laskea liikkeelle vain siten, että mukana olevia vanhantyyppisiä rahoja poistuu kierrosta vastaavan arvoista kuin mitä uuden tyyppistä raha lasketan kiertoon.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa sitä, että R&K:n yksilö tai yritys voi ostaa uudentyyppistä rahaa vanhantyyppisellä rahalla sillä tavalla, että vanhantyyppinen raha katoaa kierrosta oston yhteydessa ja uuden tyyppinen raha tulee kiertoon.
Uudentyypisen rahan myyjä voi tällöin olla jokin valtion virasto tai keskuspankin osasto.

Keskuspankki on tiiviisti mukana uudentyyppisen rahan liikkeelle laskemisessa, tarkkailee kokonaisuutta ja tekee tarvittavia toimia, jotta kokonaisuus säilyy vakaana ja toimintakykyisenä.


Mukana olevien rahojen kierrossa olevan rahan määrän määräytyminen

Valtio ja keskuspankki säätelevät kierrossaolevan rahan kokonaismäärää – ainakin teoriassa.

Toisaalta, jos sellainen talouspoliittinen ratkaisu tehdään, rahaa voivat luoda yksityisetkin tahot niin, että rahan luominen ja tuhoaminen (ts. kierrossa olevan rahan määrä) ei ole suoraan valtion tai keskuspankin hallussa, vaan se voi korkeintaan epäsuorasti vaikuttaa siihen.

Tuon kokonaismäärän sisällä se, missä suhteessa mitäkin mukana olevaa rahaa on kierrossa määräytyy sen pohjalta, mitä rahoja ihmiset haluavat käyttää.

Jos ihmiset ostavat yhdentyyppisiä rahoja toisentyyppisillä rahoilla toisiltaan, kierrossa olevien rahatyyppien määrällinen suhde toisiinsa ei muutu.

Sen sijaan, jos ihmiset ostavat yhdentyyppistä rahaa toisentyyppisellä rahalla valtionvirastolta tai keskuspankin osastolta siten, että yhdentyyppinen raha katoaa kierrosta ja toisentyyppinen raha tulee mukaan kiertoon, tällöin rahatyyppinen määrällinen suhde toisiinsa muuttuu.

Lähtökohtaisesti valtio ja keskuspankki eivät puutu kierrossaolevien rahatyyppien määrälliseen suhteeseen; tämä on omalta osaltaan juuri sitä talousideolgista valinnanvapautta.

Kuitenkin poikkeustilanteissa ja kokonaisedun ja yksilöiden turvan niin vaatiessa valtiolla ja keskuspankilla on valtuudet puuttua väliaikaisesti myös kierrossaolevien rahatyyppien määrälliseen suhteeseen. Pitkäaikaista tämä puuttuminen ei kuitenkaan voi olla. Lopulta valtion on päätettävä, vapauttaako tilanteen ennalleen vai poistaako käytöstä jonkin mukana olevan rahan ja sitten vapauttaa tilanteen.


Mukana olevien rahojen arvon määräytyminen suhteessa toisiin mukana oleviin rahoihin

Tätä täytyy selvittää lisää.

Eri valtioden valuuttakurssit taitavat enimmäkseen kellua ja niiden arvo asettuu vapaasti markkinoilla. Tämä on lienee järkevää kun hyvinkin erilaisten talouksien rahoja vaihdetaan keskenään.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän erilaiset rahat toimivat kuitenkin yhdessä ja samassa valtiossa ja talousalueella. Olisiko tässä syytä pitää kiinteitä vaihtokursseja? Ainakin se helpottaisi kaikkien elämää monella tapaa yhtäällä, mutta entä toisaalla?

Asiaa pitää vielä tutkia ja miettiä.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 25
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa