Johdanto

Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin

Siirry alas

Johdanto

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ke Joulu 19 2018, 18:18

I

Kaikki aiemmat talousjärjestelmät ovat olleet yhden ideologian talousjärjestelmiä. Sodan voittaneen tahon talousideologian mukaan elettiin ja kaikki ihmiset painostettiin tai pakotettiin elämään sen mukaan.

Mikään talousideologia ei ole niin hieno, että kaikki ihmiset tulisi pakottaa elämään sen mukaan. Moniarvoisuus, tasa-arvo, uskonnonvapaus, sananvapaus, tieteelliset tutkimukset vapauden ja autonomian merkityksestä ihmiselle ja muut hienot asiat huutavat, että tarvitsemme talousjärjestelmän, joka mahdollistaa sen, että jokainen voi elää ja toteuttaa itseään myös omaksi kokemansa talousideologian puitteissa.


II

Nyky-Suomen markkinatalouden ja sosialismin sekatalous vaatii, että Suomen koko työvoimasta (työlliset + työttömät) noin 85 % – 92,5 % tekee töitä rahaa vastaan. Muutoin koko talousjärjestelmä alkaa yskiä. Mitä kauemmas näitä luvuista edetään, sitä kovemmin talous yskii. Kun talous yskii todella pahasti, se voi kaatua. Koko talouden kaatuminen voi tarkoittaa jopa koko järjestäytyneen yhteiskunnan kaatumista. Ei siis ole ihme, että virallinen yhteiskunta on säätänyt rangaistuksia sellaisille ihmisille, jotka eivät tee tai edes hae palkkatöitä.

Nykyisin Suomessa ihmisestä tulee pian toimeentulotuen asiakas, ellei hän halua tehdä töitä rahaa vastaan, vaan haluaa ideologisista syistä tehdä työnsä ilman, että ottaa siitä rahaa. Kun ajatellaan toimeentulotuen suuruutta, tämä itsessäänkin voidaan jo ajatella painostuskeinoksi, jolla ihminen koetetaan saada markkinatalouden palkkatöihin. Jos ihminen kieltäytyy tekemästä palkkatöitä tai edes etsimästä niitä, Suomen valtio saattaa laskea kyseisen ihmisen jo valmiiksi pientä toimeentulotukea 20%, jopa 40%.Tällöin tälle ihmiselle eksplisiittisesti sanotaan, että hänen toimeentulotukeansa on laskettu, koska hän ei ole mennyt eikä edes etsinyt markkinatalouden palkkatöitä. Toimeentulotuen alentamista ei muuta miksikään se, että kyseinen ihminen on tehnyt pitkää päivää ilman palkkaa yleishyödyllisessä vapaaehtoistyössä. Näin ollen voidaan yksiselitteisesti todeta, että Suomen valtio haluaa käyttää hyvin voimakkaita painostuskeinoja, saadakseen jokaisen yksilön toimimaan markkinatalousideologian parissa, sillä palkkatyön tekeminen on nimenomaan markkinatalousideologiaan oleellisesti kuuluva asia.

Se, että virallinen yhteiskunta pakottaa tai painostaa kansalaisiaan toimimaan jonkin talousideologian mukaan ei tietenkään ole mikään uusi asia. Myös mm. Neuvostoliitto teki sitä paljon viime vuosisadalla. Neuvostoliiton käyttämät keinot olivat raaempia ja talousideologia, jonka piiriin pakotettiin oli eri kuin Suomella, mutta muutoin painostuksessa oli kysymys täysin samasta asiasta.

On hyvin tunnettua, että jos työttömyysaste nousee lähelle 20 %:a, yhteiskunnan on jo vaikeaa huolehtia siitä, että verorahoista riittää työttömille ja kaikille muille yhteiskunnan vähävaraisiksi jättämille tarpeeksi rahaa elämän kannalta välttämättömiin asioihin. Vähemmän tunnettua on, että nykyinen talousjärjestelmämme vaatii myös sen, että työvoimasta vähintään 7,5 % ei tee palkkatöitä. Jos työttömyysaste painuu alle 7,5 %:n työnantajat alkava kilpailla niukkenevasta työvoimasta ja nostavat palkkatarjouksiaan. Kohonneet palkat siirretään luonnollisesti hintoihin, jotka nousevat. Inflaatio eli yleinen hintojen nousu kiihtyy. Tällöin markkinatalouden omat mekanismit alkavat hillitä inflaatiota. Hintojen noustessa vienti vähenee ja siitä seuraa, että työttömyys lisääntyy. Työttömyyden lisääntyessä inflaatio pienenee.

Inflaatiota hillitään myös raha- ja finanssipolitiikan keinoin. Keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ja valtio nostaa veroja. Molemmat toimet paitsi hillitsevät inflaatiota myös lisäävät työttömyyttä.

NAIRU-teorian mukaan alhainen inflaatio ja täystyöllisyys eivät ole mahdollisia yhtä aikaa. Jos taloustieteilijät ovatkin monesta asiasta eri mieltä, niin tästä suurin osa heistä on samaa mieltä. Ja pienimmän pahan periaatteen mukaan poliitikot ovat valinneet alhaisen inflaation ja sen, että täystyöllisyyteen ei päästä eikä edes pyritä. Monen oikeustajua loukannee vakavasti se, että samalla kun keskuspankki ja poliitikot aktiivisesti pyrkivät siihen, että jatkuvasti vähintään 7,5 % prosenttia työvoimasta on työttömänä, ja kun tuo työttömyys on talousjärjestelmän pystyssä pysymisen kannalta täysin välttämätöntä, samalla ihmisiä rangaistaan muita alhaisemmalla toimeentulolla siitä, että he ovat työttöminä. Samoin monesta tuntunee hullulta, että jos koko työvoima tekee työtä toistensa hyvinvoinnin eteen, se voi kaataa koko talousjärjestelmän ja siksi 7,5 % työvoimasta, yli 200 000 ihmistä, on pidettävä toimettomana.

Lue lisää NAIRU:sta alla olevista linkeistä.
NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) tarkoittaa inflaatiota kiihdyttämätön työttömyyden tasoa.

Tämä kirjoitus ei ole tieteellinen kirjoitus eikä tutkimus, eivätkä linkit vie tieteellisiin tutkimuksiin.
Linkkien takaa löytyvien kirjoitusten kaikki kirjoittajat ovat kuitenkin koulutuksensa ja työnsä puolesta talouden asiantuntijoita.

https://vatt.fi/documents/2956369/3012217/vatt_policybrief_22015.pdf

https://juhanavartiainen.fi/2015/vierasblogi-tyolinja-luovan-tuhon-tukena/

http://www.ekonomistikone.fi/ekonomistienemmisto-palkkainflaatio-kiihtyy-jos-tyottomyysaste-laskee-alle-kuuden-prosentin/

https://ek.fi/blogi/2015/11/18/viikon-kysymys-mika-on-luonnollinen-tyottomyysaste/

http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2014/palkkaliukumat-hoitavat-kilpailukykya-mutta-kaatavat-toiveet-taystyollisyydesta/#_ga=2.98333081.763360717.1531077954-2088048295.1531077954

http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-06-23_001.html?s=0

Miksi sitten korkeaa inflaatiota pelätään niin paljon, että valtio on valmis makuuttamaan mitään tekemättömänä 7,5 % työvoimasta, jotta inflaatio ei nousisi?

Inflaatio tarkoittaa yleistä hintojen nousua. EU:n virallinen inflaatiotavoite on n. 2%. Suomen Pankin keskustelualoitteita -kirjasessa Pentti Forsman kirjoittaa, että verrattuna hintavakauteen inflaatio heikentää tuottavuutta.

Inflaatio heikentää hintasignaaleja. Hintojen nousu ei välttämättä tarkoitakaan lisääntynyttä kysyntää ja korkeampia reaalihintoja vaan ainoastaan inflaatiota.

Mitä korkeampi inflaatio, sitä vaihtelevampi se myös on. Yritysten johto joutuu käyttämään merkittävissä määrin aikaa inflaatiolta suojautumiseen.

Finanssiala kasvaa kun lainanantajat lisäävät lainojen korkoihin riskilisiä ja tarjoavat lisää neuvontapalveluja inflaatiolta suojautumiseen. Finanssiala itsessään ei kuitenkaan tuota mitään, vaan toimii vain talouden välittäjänä. Siksi sen tulisi olla mahdollisimman pieni ala sekä liikevaihdoltaan että työntekijämäärältään. Neuvontapalveluissa työskentelevät myös suhteellisen lahjakkaat henkilöt, vaikka he voisivat työskennellä tuottavuutta lisäävien asioden parissa.

Korkeaan inflaatioon liittyvät epävarmuustekijät vähentävät sijoitus- ja investointihalukkuutta. Usein sijoittamisella ja investoinneilla lisätään yritysten tuottavuutta, joten niiden väheneminen hidastaa tuottavuuskehitystä.

Kotitaloudet suojautuvat inflaatiota vastaan usein ostamalla kiinteää omaisuutta, useimmiten omistusasunnon. Omistusasuminen vähentää työn perässä liikkumista ja siten vähentää työpaikkojen ja työvoiman kohtaamista ja lisää rakennetyöttömyyttä.

Lisäksi taloudellinen epätasa-arvo lisääntyy, kun suurilla yrityksillä on suuremmat resurssit suojautua inflaatiolta kuin pienillä. Inflaatio siis haittaa pienempiä toimijoita enemmän kuin suurempia.

Inflaatiolla on tapana kiihtyä ellei asiaan puututa. Todella korkeaa inflaatiota kutsutaan hyperinflaatioksi. Se on asia, joka voi pahimmillaan tehdä ihmisten välisen raha- ja kilpailutaloudellisen yhteistoiminnan hyvin vaikeaksi.

Alla olevan linkin takaa voi lukea lisää inflaation haitoista. Sieltä löytyy Suomen Pankin keskustelualoitteita – Inflaation haitat -kirjanen. Sen saa Helsingin yliopiston kirjastosta myös paperiversiona.
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/7597/81795.pdf?sequence=1&isAllowed=y


III

Rahatalouden sisälläkin Suomessa esiintyy syrjintää. Veroja Suomen valtiolle voi maksaa ainoastaan rahalla ja tuon rahan on oltava euro.* Se hankaloittaa muiden rahojen käyttöön ottamista ja yleistymistä. Kuitenkin on ihmisiä, jotka haluaisivat käyttää muita rahoja kuin euroa taloudellisessa toiminnassaan, koska kokevat niiden sopivan paremmin heidän talousideologiaansa. Näistä esimerkkeinä mainittakoon kultakantaan sidottu markka, bitcoin ja tovi.
*Lähde: Valtiovarainministeriön sähköpostivastaus kysymykseeni.

Eri rahat voivat olla hyvin erilaisia mm. taloudellisen vallan tai vaurauden jakautumisen suhteen. Se, mitä rahaa ihminen valitsee käyttää ja mitä ei, on merkittävä talousideologinen valinta. Kaikkien riittävät laatuvaatimukset täyttävien rahojen hyväksyminen veronmaksun välineeksi helpottaisi niiden käyttöönottoa ja yleistymistä. Silloin ihminen voisi valita oman talousideologiansa pohjalta, mitä rahaa käyttää taloudellisessa toiminnassaan.


IV

Virallinen Suomi on moniarvoinen, tasa-arvoinen ja yksilön vapautta arvostava – ja se on hieno asia. Se ei varmastikaan halua painostaa kansalaisiaan elämään minkään tietyn talousideologian mukaan. Se tekee niin todennäköisesti vain siksi, että se ei tiedä tai ymmärrä tekevänsä niin tai jos tietää ja ymmärtää, se ei keksi keinoa, kuinka se voisi toimia toisin. Virallinen Suomi varmastikin haluaa mahdollistaa jokaiselle kansalaiselle talousideologisen valinnanvapauden ja taloudellisen yhteistyön kaikkien ihmisten välillä riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukakin on valinnut elää.

Tällä kirjoituksella Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän kehittäjät haluavat antaa Suomelle (ja kaikille muillekin valtioille) työkalut, joiden avulla se voi tunnistaa harjoittamansa painostuksen, ja mallin, jonka avulla se voi muuttaa toimintansa rakentavaksi – mahdollistavaksi ja yhdistäväksi.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 29
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.forumotion.eu

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Voit vastata viesteihin tässä foorumissa